↑ Return to Dombo

Huishoudelijk reglement

Algemeen

In het verdere verloop van dit reglement zal de studentenbridgeclub Dombo worden aangeduid met s.b.c. Dombo, een afkorting die de vereniging ook naar buiten toe mag bezigen. Het begrip algemene ledenvergadering zal worden afgekort tot a.l.v., de naam Nederlandse Bridge Bond zal worden afgekort tot N.B.B..

De leden

Artikel 1

De leden zijn gehouden:

  1. de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven en niet in strijd daarmee te handelen.
  2. hun financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.
  3. het bestuur behulpzaam te zijn bij het op goede wijze draaiende houden van de vereniging.

Artikel 2

Elk lid heeft recht op digitale toezending van alle voor leden bestemde publicaties, die van de vereniging uitgaan. Bij toetreding heeft het nieuwe lid recht op een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere publicaties waarin de dagelijkse gang van zaken op de vereniging wordt beschreven.

Artikel 3

De leden van de vereniging kunnen, zie artikel 4 lid 1 van de statuten, worden ondergebracht in twee categorieën: studenten en overigen. Onder studenten zullen worden verstaan: zij die jonger zijn dan 30 jaar, en bij voorkeur een dag- of deeltijdopleiding volgen aan een onderwijsinstelling op academisch of hoger beroepsonderwijs niveau en zij die een zogenaamde tweede fase opleiding volgen aan een universiteit. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 4

De vereniging dient, door wervende en stimulerende activiteiten onder studenten, te streven naar een zo groot mogelijk percentage studenten onder haar leden. Ten einde de beoefening van het bridgespel door studenten in het bijzonder te bevorderen streeft de vereniging naar een jeugdige samenstelling van haar leden.

Artikel 5

Kandidaatleden dienen zich te wenden tot het bestuur (zie artikel 5 lid 1 van de statuten) nadat het bestuur kennis heeft genomen van de wens om lid te worden, dient het bestuur het kandidaatlidmaatschap gedurende 21 dagen onder de aandacht van de leden te brengen door publicatie op een daartoe geëigende en voor iedereen duidelijk zichtbare plaats.

Indien het kandidaat-lid ouder is dan de gemiddelde leeftijd zoals is vastgesteld op de laatst gehouden ALV, dan zal het bestuur actief onder de leden peilen of er geen bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van dit kandidaat-lid. Een kandidaat-lid zal worden aangemoedigd om zichzelf te presenteren aan de leden.

Artikel 6

Indien een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen dan dient hij dit kenbaar te maken aan de secretaris van de vereniging. De secretaris onderzoekt of het lid nog lopende verplichtingen jegens de vereniging heeft. De secretaris dient binnen twee weken na ontvangst van de opzegging een digitale of schriftelijke bevestiging te sturen. Hierin staat tenminste:

  1. de datum per wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd. Normaal gesproken zal het lidmaatschap met ingang van het volgende verenigingsjaar worden beëindigd, maar in onderling overleg kan een andere datum worden vastgesteld.
  2. welke verplichtingen het lid nog jegens de vereniging heeft en, indien van toepassing, hoe deze dienen te worden afgehandeld.

Indien het lid twee weken na het versturen van de opzegging nog geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij contact op te nemen met de secretaris of de voorzitter. Het lidmaatschap is pas beëindigd na ontvangst van de bevestiging van de opzegging.

Artikel 7

Indien de secretaris namens de vereniging tot opzegging van het lidmaatschap van een lid wil overgaan dan dient hij dit terstond per aangetekende post aan het desbetreffende lid te melden. Een dergelijke opzegging zal leiden tot beëindiging van het lidmaatschap op de tekeningsdatum van het bedoelde aangetekende schrijven, tenzij in dit schrijven een andere datum is aangegeven.

Introductie

Artikel 8

Lid 1   Het is de leden toegestaan om, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, op clubavonden niet-leden te introduceren.

Lid 2   Een niet-lid kan per verenigingsjaar slechts twee keer geïntroduceerd worden. het bestuur kan, indien zij dit wenselijk acht, dispensatie van deze bepaling verlenen, en is gerechtigd in dergelijke gevallen een inschrijfgeld voor niet-leden vast te stellen.

Lid 3   Het bestuur is gerechtigd om maximaal vier clubavonden per verenigingsjaar een bijzondere status te geven en ze daarmee besloten (d.w.z. niet toegankelijk voor niet-leden) te verklaren.

Lid 4   Het bestuur is eveneens gerechtigd om clubavonden open te stellen voor niet-leden, onafhankelijk van het feit of het bepaalde in lid 2 van dit artikel voor niet-leden van toepassing is. In ieder geval zullen alle clubavonden in de zomerperiode worden opengesteld voor niet-leden. De zomerperiode is de periode na afloop van de laastste clubavond die meetelt voor het clubkampioenschap en voorafgaand aan de eerste clubavond die meetelt voor het volgende clubkampioenschap.

De gelden

Artikel 9

Lid 1   De leden zijn over het verenigingsjaar een bijdrage verschuldigd die op de a.l.v. voorafgaand aan dat verenigingsjaar wordt vastgesteld. Leden die de vereniging vertegenwoordigen in de viertallencompetitie van de N.B.B. of haar districten betalen een door de a.l.v. vast te stellen extra bijdrage.

Lid 2   De penningmeester stelt de leden in kennis van de hoogte der verschuldigde contributie. De leden dienen de contributie voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar te voldoen. De contributie kan uitsluitend voldaan worden door middel van storting op een door de penningmeester daartoe aan te wijzen rekening.

Lid 3   Mocht een lid in gebreke blijven bij het voldoen van de contributie, dan dient de penningmeester hem hier te spoedigste aan te herinneren. Het in gebreke gebleven lid is naast de contributie een door de a.l.v. vastgestelde boete verschuldigd. Een lid is niet gerechtigd deel te nemen aan het toernooi ter ere van de diës van de club als het betreffende lid op het moment van spelen van dit toermooi zijn contributie voor het lopende jaar nog niet heeft voldaan.

Lid 4   De penningmeester is bevoegd om, indien hij dit nodig acht, met individuele leden een afwijkende betalingsregeling te treffen.

Het bestuur

Artikel 10

De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de a.l.v., en stelt de bijbehorende agenda's vast. Mocht de voorzitter dit wenselijk achten, dan kan hij deze taken tijdelijk aan een ander bestuurslid delegeren. Bij ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

Artikel 11

De secretaris voert het secretariaat, de ledenadministratie en beheert het archief van de vereniging. Hij maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en de a.l.v.. Hij is verplicht de instructies van het bestuur op te volgen. Hij brengt op de a.l.v. verslag uit van de gang van zaken binnen de vereniging over het verstreken jaar. Hij kan zowel het notuleren als het verslag uitbrengen tijdelijk delegeren aan een mede-bestuurslid.

Artikel 12

De penningmeester houdt de kas en beheert de boeken van de vereniging. De penningmeester is verplicht de leden van de kascommissie in de gelegenheid te stellen de hun opgedragen taak naar behoren te vervullen. Tevens maakt hij, in overleg met de overige bestuursleden, een begroting voor het komende jaar.

Artikel 13

Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk leden worden betrokken bij het goed laten functioneren van de vereniging en dat alle groeperingen binnen de vereniging zoveel mogelijk evenredig aan bod komen.

Artikel 14

Het bestuur dient zorg te dragen voor een goede informatie-overdracht naar de leden, opdat alle leden weten wat er speelt binnen de vereniging. Hiertoe kan het bestuur eventueel gebruik maken van het orgaan van de vereniging, de webstie.

Commissies

Artikel 15

Het bestuur of de a.l.v. kunnen voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen. In ieder geval moet er een technische-, kas-, protest-, PR-, viertallentoernooi- en redactiecommissie zijn. Het zitting hebben in een commissie is, met uitzondering van de kascommissie, te combineren met het bestuurslidmaatschap. Ingestelde commissies zijn verantwoording schuldig aan de instantie die hen in het leven heeft geroepen.

Vergaderingen

Artikel 16

Vergaderingen van het bestuur worden belegd op verzoek van één der bestuursleden en wel binnen drie weken nadat zo'n verzoek is geuit. Mocht er binnen een termijn na de laatst gehouden bestuursvergadering geen verzoek binnenkomen, dan dient de voorzitter binnen drie weken een vergadering te beleggen.

Artikel 17

Het bestuur dient ernaar te streven op 2 momenten in het jaar een jaarvergadering te organiseren. Eén keer in het voorjaar en éen keer in het najaar. De agenda’s van de jaarvergadering samen dienen tenminste de volgende punten te bevatten:

–                      Opening

–                      Ingekomen en uitgegane stukken.

–                      Notulen van de voorgaande a.l.v.

–                      Jaarverslag van de secretaris met als apart onderdeel het wedstrijdtechnisch verslag.

–                      Rekening en verantwoording van de penningmeester met als apart onderdeel het verslag van de kascommissie.

–                      Het bestuursbeleid in het afgelopen jaar.

–                      Verkiezing van de bestuursleden met als apart onderdeel het bestuursbeleid voor het komende jaar.

–                      Decharge van het zittend bestuur en installatie van het nieuwe bestuur.

–                      Benoeming van de kascommissie.

–                      Vaststelling van de contributie.

–                      Vaststelling van de begroting.

–                      Vaststelling van het speelprogramma voor het komend seizoen.

–                      W.V.T.T.K.

–                      Rondvraag.

–                      Sluiting.

 

De agenda van de vergadering die in het voorjaar, na afloop van de competitie, gehouden wordt zal de volgende punten bevatten:

–                      het wedstijdprogramma voor het volgende seizoen..

–                      de samenstelling van in ieder geval de in Artikel 15 genoemde commissies.

Artikel 18

Lid 1   De uitnodiging voor een a.l.v., zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 van de statuten, bevat tenminste: de datum, tijd, plaats en agenda van de vergadering. De uitnodiging mag worden opgenomen in het orgaan van de vereniging.

Lid 2   De leden kunnen, tenzij het bepaalde in artikel 10 lid 4 van de statuten van toepassing is, tot uiterlijk twee weken voor een a.l.v. schriftelijk agendapunten voor deze a.l.v. bij de secretaris indienen.

Lid 3   Kandidaatstellingen voor bestuurs- of commissieleden door de leden dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris te worden medegedeeld. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Lid 4   De stukken die de in Artikel 17 genoemde punten vervatten, dienen door de secretaris uiterlijk twee weken voor de vergadering te worden toegestuurd.

Het orgaan

Artikel 19

Het orgaan, de website (www.sbcdombo.nl), is het belangrijkste publicatiekanaal van de vereniging. Er is op de website ruimte beschikbaar voor:

–          Publicaties van het bestuur en van eventuele commissies.

–                      Programma's van te spelen wedstrijden.

–                      Nieuws uit de bridgewereld.

–                      Personalia.

–                      Kopij aangeleverd door leden.

–                      Kopij aangeleverd door niet-leden

–                      Discussies over bridge-gerelateerde onderwerpen

Het onderhoud van de website berust bij het bestuur of een door de a.l.v. te installeren commissie.

Clubavond

Artikel 20

Op de clubavond wordt gespeeld conform het schema vastgesteld op de a.l.v. Gedurende het jaar wordt er een clubkampioenschap gespeeld. De clubkampioen wordt bepaald middels de op de a.l.v. bepaalde wijze. De leiding van een clubavond is in handen van (leden van) de technische commissie.

Artikel 21

De vereniging streeft ernaar om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Om dat het bewerkstelligen kan het bestuur een selectiecommissie instellen. De gang van zaken rondom de competitie, de benoeming van de selectiecommissie en het vaststellen van de teams is vastgelegd in het competitieregelement.

Slotbepaling

Artikel 22

Dit reglement treedt terstond na aanneming door de a.l.v. in werking, tenzij de a.l.v. tegelijkertijd besluit om een overgangsregeling in te stellen of een ander tijdstip te kiezen.

 

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de a.l.v. van 24 april 2014.