↑ Return to Dombo

Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd op de ALV van 28 oktober 2021

Algemeen

In het verdere verloop van dit reglement zal de studentenbridgeclub Dombo worden aangeduid met SBC Dombo, een afkorting die de vereniging ook naar buiten toe mag bezigen. Het begrip algemene ledenvergadering zal worden afgekort tot ALV.

De leden

Artikel 1

De leden zijn gehouden:

 1. de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven en niet in strijd daarmee te
 2. hun financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.
 3. het bestuur behulpzaam te zijn bij het op goede wijze draaiende houden van de

Artikel 2

Elk lid heeft recht op digitale toezending van alle voor leden bestemde publicaties, die van de vereniging uitgaan. Bij toetreding ontvangt het nieuwe lid op zijn of haar verzoek een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere publicaties waarin de dagelijkse gang van zaken op de vereniging wordt beschreven.

Artikel 3

De leden van de vereniging kunnen, zie artikel 4 van de statuten, worden ondergebracht in drie categorieën: jeugdleden, ereleden en seniorleden. Onder jeugdleden wordt verstaan: zij die jonger zijn dan 26 jaar op de 1e dag van het boekjaar. Naast de leden kent de vereniging ook donateurs.

Artikel 4

De vereniging dient door wervende en stimulerende activiteiten onder studenten en jeugd, te streven naar een zo groot mogelijk percentage studenten/jeugdige bridgers. Teneinde de beoefening van het bridgespel door studenten en jeugd in het bijzonder te bevorderen streeft de vereniging naar een jeugdige samenstelling van haar leden.

Artikel 5

Nadat een kandidaat-lid zich conform artikel 5 lid 1 van de statuten tot het bestuur heeft gewend, maakt het bestuur het kandidaat-lidmaatschap bekend onder haar leden.

Indien het kandidaat-lid een seniorkandidaat-lid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 onder c van de statuten betreft, en het kandidaat-lid is ouder dan de gemiddelde leeftijd vastgesteld op de 1e dag van het boekjaar, dan zal het bestuur actief onder de leden peilen of er geen bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van dit kandidaat-lid. Met uitzondering van oud-leden van SBC Dombo. Hiervoor wordt enkel actief onder de leden gepeild indien het bestuur dit besluit.

Voor beide kandidaat-lidmaatschappen hebben de leden een termijn van veertien dagen om met redenen omklede bezwaren in te dienen bij het bestuur, conform artikel 5 lid 1 van de statuten.

Artikel 6

Indien een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen dan dient hij/zij dit kenbaar te maken aan de secretaris van de vereniging. De secretaris onderzoekt of het lid nog lopende verplichtingen jegens de vereniging heeft. De secretaris dient binnen twee weken na ontvangst van de opzegging een digitale of schriftelijke bevestiging te sturen. Hierin staat tenminste:

 1. de datum per wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd. Normaal gesproken zal het lidmaatschap met ingang van het volgende verenigingsjaar worden beëindigd, maar in onderling overleg kan een andere datum worden
 2. welke verplichtingen het lid nog jegens de vereniging heeft en, indien van toepassing, hoe deze dienen te worden

Indien het lid twee weken na het versturen van de opzegging nog geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij contact op te nemen met de secretaris of de voorzitter. Het lidmaatschap is pas beëindigd na ontvangst van de bevestiging van de opzegging.

Artikel 7

Indien de secretaris, na bestuursbesluit, namens de vereniging tot opzegging van het lidmaatschap van een lid wil overgaan in de zin van artikel 9 lid 1 onder b uit de statuten, dan dient hij dit terstond per e-mail aan het desbetreffende lid te melden. Een dergelijke opzegging zal leiden tot beëindiging van het lidmaatschap op de datum van het bedoelde e-mailbericht, tenzij in dit e- mailbericht een andere datum is aangegeven.

Introductie

Artikel 8

Lid 1 Het is de leden toegestaan om, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel,  op clubavonden niet-leden te introduceren.

Lid 2 Een niet-lid kan per verenigingsjaar slechts drie keer geïntroduceerd worden. het bestuur kan, indien zij dit wenselijk acht, dispensatie van deze bepaling verlenen, en is gerechtigd in dergelijke gevallen een inschrijfgeld voor niet-leden vast te stellen.

Lid 3 Het bestuur is gerechtigd om maximaal vier clubavonden per verenigingsjaar een bijzondere status te geven en ze daarmee besloten (d.w.z. niet toegankelijk voor niet-leden) te verklaren.

Lid 4 Het bestuur is eveneens gerechtigd om clubavonden open te stellen voor niet-leden, onafhankelijk van het feit of het bepaalde in lid 2 van dit artikel voor niet-leden van toepassing is. In ieder geval zullen alle clubavonden in de zomerperiode worden opengesteld voor niet- leden. De zomerperiode is de periode na afloop van de laatste clubavond die meetelt voor het clubkampioenschap en voorafgaand aan de eerste clubavond die meetelt voor het volgende clubkampioenschap. Het bestuur kan bepalen dat individuele niet-leden zijn uitgesloten van de clubavond.

De gelden

Artikel 9

Lid 1 Conform artikel 7 lid 1 van de statuten zijn jeugdleden en seniorleden over het verenigingsjaar een contributie verschuldigd die op de ALV voorafgaand aan dat verenigingsjaar wordt vastgesteld. Leden die de vereniging vertegenwoordigen in de viertallencompetitie van de BridgeBond of haar districten betalen een door de ALV vast te stellen extra bijdrage.

Lid 2 De penningmeester stelt de leden in kennis van de hoogte der verschuldigde contributie. De leden dienen de contributie binnen 60 dagen na kennisgeving van de penningmeester te voldoen. De contributie kan uitsluitend voldaan worden door middel van storting op een door de penningmeester daartoe aan te wijzen rekening.

Lid 3 Mocht een lid in gebreke blijven bij het voldoen van de contributie, dan dient de penningmeester hem hier ten spoedigste aan te herinneren. Voor het tijdig betalen van de contributie krijgt het lid een in de ALV bepaalde korting. Een lid is niet gerechtigd deel te nemen aan het toernooi ter ere van de Diës van de club als het betreffende lid op het moment van spelen van dit toernooi zijn contributie voor het lopende jaar nog niet heeft voldaan en kan worden geschorst voor deelname aan de clubavond.

Lid 4 De penningmeester is bevoegd om, indien hij dit nodig acht, met individuele leden een afwijkende betalingsregeling te treffen.

Het bestuur

Artikel 10

De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de ALV, en stelt de bijbehorende agenda’s vast. Mocht de voorzitter dit wenselijk achten, dan kan hij deze taken tijdelijk aan een ander bestuurslid delegeren. Bij ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

Artikel 11

De secretaris voert het secretariaat, de ledenadministratie en beheert het archief van de vereniging. Hij maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en de ALV Hij brengt op de ALV. verslag uit van de gang van zaken binnen de vereniging over het verstreken jaar. Hij kan zowel het notuleren als het verslag uitbrengen tijdelijk delegeren aan een medebestuurslid.

Artikel 12

De penningmeester beheert de gelden en is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans, begroting en de winst- en verliesrekening van de vereniging. De penningmeester is verplicht de leden van de kascommissie in de gelegenheid te stellen de hun opgedragen taak naar behoren te vervullen. Tevens maakt hij, in overleg met de overige bestuursleden, een begroting voor het komende jaar.

Artikel 13

Alle bestuursleden zijn verplicht de instructies van het bestuur op te volgen. Bij stemmingen binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. Indien de stemmen staken dan is het oordeel van de voorzitter doorslaggevend, waarbij dit oordeel betrekking heeft op de stakende voorstellen.

Artikel 14

Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat zoveel mogelijk leden worden betrokken bij het goedlaten functioneren van de vereniging. Naast bovengenoemde functie wijst het bestuur uit haar midden een voorzitter aan interne wedstrijdzaken en een voorzitter aan voor externe wedstrijdzaken. Bij de externe wedstrijdzaken komen ook de PR taken te liggen.

Artikel 15

Het bestuur dient zorg te dragen voor een goede informatieoverdracht naar de leden, opdat alle leden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van hetgeen er speelt binnen de vereniging.

Artikel 16

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. De periode zal maximaal drie maanden duren, daarna zal er een nieuw bestuur moeten worden samengesteld.

De continuïteitscommissie bestaat uit de ereleden van de vereniging.

Artikel 17

Alle bestuurders zullen onderhevig zijn aan de volgende bepalingen:

 1. Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.
 2. Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.
 3. Een bestuurder mag niet meer stemmen mag uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen.

Commissies

Artikel 18

Het bestuur of de ALV kunnen voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen. In ieder geval moet er een technische- en kascommissie zijn. Het zitting hebben in een commissie is, met uitzondering van de kascommissie, te combineren met het bestuurslidmaatschap. Ingestelde commissies zijn verantwoording schuldig aan de instantie die hen in het leven heeft geroepen.

Iedere commissie is gehouden aan het door de ALV goedgekeurde beleid van het bestuur.

Vergaderingen

Artikel 19

Vergaderingen van het bestuur worden belegd op verzoek van één der bestuursleden en wel binnen drie weken nadat zo’n verzoek is geuit.

Artikel 20

Het bestuur organiseert op tenminste twee momenten in het jaar een ALV. Conform artikel 10 lid 2 van de statuten vindt najaars-ALV plaats ten hoogste twee maanden na het aflopen van het boekjaar. De voorjaars-ALV vindt bij voorkeur plaats in het voorjaar en in ieder geval na het aflopen van de viertallencompetitie.

 Op de agenda van de najaars-ALV zijn onderstaande punten in ieder geval opgenomen:

 • Notulen van de voorgaande ALV;
 • Jaarverslag van het bestuur, met de volgende onderdelen:
  • Verslag van de secretaris;
  • Verslag over het gevoerde beleid;
  • Rekening en verantwoording van de penningmeester en kascommissie.
 • De samenstelling van de viertallen- en selectiecommissie;
 • Decharge van het zittend bestuur en installatie van het nieuwe bestuur;
 • Benoeming van de kascommissie.

Op de agenda van de voorjaars-ALV zijn onderstaande punten in ieder geval opgenomen:

 • Notulen van voorgaande ALV;
 • Vaststelling van de begroting met als onderdeel de contributie;
 • Wedstrijd- technisch verslag;
 • Vaststelling van het speel- en wedstrijdprogramma voor het komend seizoen.
 • De samenstelling van in ieder geval de in artikel 18 genoemde commissies met uitzondering van de viertallen- en selectiecommissie. Deze worden benoemd in de najaars-ALV.

Artikel 21

Lid 1 De (digitale) uitnodiging voor een ALV, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 van de statuten, bevat tenminste: de datum, tijd, plaats en agenda van de vergadering.

Lid 2 De leden kunnen, tenzij het bepaalde in artikel 10 lid 4 van de statuten van toepassing is, tot uiterlijk twee weken voor een ALV schriftelijk/digitaal agendapunten voor deze ALV bij de secretaris indienen.

Lid 3 De stukken die de in Artikel 20 genoemde punten vervatten, dienen door de secretaris uiterlijk twee weken voor de vergadering te worden toegestuurd.

Artikel 22

Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

Het Orgaan

Artikel 23

De website (www.sbcdombo.nl), het forum en e-mail zijn belangrijke publicatiekanalen van de vereniging. Er is op de website ruimte beschikbaar voor:

 • Publicaties van het bestuur en van eventuele
 • Programma’s van te spelen
 • Nieuws uit de
 • Kopij aangeleverd door
 • Kopij aangeleverd door niet-leden
 • Discussies over bridge-gerelateerde onderwerpen

Het onderhoud van de website berust bij het bestuur of een door de ALV te installeren commissie.

Clubavond

Artikel 24

Op de clubavond wordt gespeeld conform het schema vastgesteld op de ALV. Gedurende het jaar wordt er een clubkampioenschap gespeeld. De clubkampioen wordt bepaald door het bestuur. De leiding van een clubavond is in handen van (leden van) de technische commissie.

Artikel 25

De vereniging streeft ernaar om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Om dat te bewerkstelligen kan het bestuur een selectiecommissie instellen.

Slotbepaling

Artikel 26

Dit reglement treedt terstond na aanneming door de ALV in werking, tenzij de ALV tegelijkertijd besluit om een overgangsregeling in te stellen of een ander tijdstip te kiezen.