↑ Return to September 2012

Algemene Leden Vergadering: 11 oktober

Geachte leden,

De Algmene Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op Donderdag 11 oktober. Een officiele uitnodiging volgt nog. We beginnen om half 8. Na afloop van de ALV is er de mogelijkheid voor 'gewoon' bridge en 'speed'kaarten.

Hierbij alvast de voorlopige agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Binnengekomen stukken

4. Notulen van de vorige ALV

5. Jaarverslag van de secretaris

6. Jaarverslag van de wedstrijdleider

7. Jaarverslag PR commisaris

8. Jaarverslag eDommy

9. Rekening en verantwoording penningmeester

10. Verslag van de kascommissie

11. Bestuursbeleid afgelopen jaar

12. Voorstel nieuwe bestuur

13. Decharge van het zittende bestuur en installatie van het nieuwe bestuur

14. Benoeming kascommissie

15. Benoeming overige commissies

16. Bestuursbeleid komend jaar

17. Te nemen besluiten door de ALV / Reacties op voorstellen leden

18. Contributie en begroting

19. Speelprogramma

20. Wvttk en rondvraag

21. Sluiting

Het kandidaatsbestuur bestaat dit jaar uit de volgende personen.

Voorzitter:   Patrick Goor

Penningmeester:   Dirk Meijlof

Secretaris:    Guus Valkering

Wedstrijdleider:   Bob Teijema

PR-commissaris:   Tilly Bardie

Met vriendelijke groet,

Het bestuur