↑ Return to April 2014

Competitie reglement

Competitie Reglement S.B.C. DOMBO

Om de Dombo-clubavond soepel te laten verlopen is een aantal afspraken nodig. Deze worden in dit reglement vastgelegd.

Dit reglement is in 2014 opgesteld. Het is gebaseerd op de gangbare praktijk binnen Dombo van de laatste jaren. Tevens is er een aantal zaken die naar het oordeel van het bestuur beter of anders geregeld moeten worden. Het ligt in de bedoeling om het reglement regelmatig herzien en aan te passen aan de wensen van de leden.

ALGEMEEN
a. De inhoud van het competitiereglement wordt door de Wedstrijdleider Intern/Extern opgesteld. Hij/zij legt eventuele wijzigingen voor aan het bestuur. Alleen substantiële wijzigingen in het reglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV).

b. De Wedstrijdleider Intern/Extern is verantwoordelijk voor het opstellen van een speelschema voor het reguliere seizoen, wat loopt van de eerste donderdag in september tot eind juni, en zorgt voor publicatie voor de ALV en op de website. Het schema wordt vastgesteld tijdens de voorjaars ALV.

c. De clubavond is rookvrij.

d. Er wordt standaard gespeeld met bidding boxen en gedupliceerde spellen.

CLUBAVONDEN
1. Algemeen

a. De Dombo clubavond wordt gespeeld op de donderdagavond.
b. De wedstrijdleiding (WL) berust bij de voor die avond aangewezen 2 leden van de Technische Commissie (TC).
c. De wedstrijden worden gespeeld volgens de “Spelregels voor wedstrijdbridge” van de Nederlandse Bridge Bond.
d. Niet-leden zijn welkom tijdens de zomercompetitie. Daarnaast mogen niet-leden maximaal 2 maal op de clubavond meespelen.

 2. Inschrijving en indeling

a. Inschrijving vindt plaats voorafgaand aan de clubavond en aanmelden kan tot 20.00 uur. Daarna zijn inschrijvingen alleen mogelijk indien daarmee een stilzit wordt opgeheven of als er alsnog een 2e paar binnenkomt. M.a.w. na het sluiten van de inschrijving kan geen stilzit meer worden gecreëerd.
b. Indien mogelijk wordt er gespeeld in 2 lijnen: een A- en een B-lijn. Hiervoor zijn minimaal 20 paren nodig. Bij het spelen in 2 lijnen wordt de indeling gemaakt door de WL op basis van eerdere uitslagen, of op basis van de inschatting van het niveau van de spelers mits de spelers zich tijdig aanmelden.

 3. Verloop clubavond

a. Tenzij anders aangegeven, duurt iedere ronde van vier spellen maximaal 30 minuten.
b. Vijf minuten voor het einde van de ronde gaat er een bel om het naderende einde van een ronde aan te kondigen. Tenzij de WL uitdrukkelijk anders beslist, wordt een spel niet gespeeld als bij het ingaan van die laatste vijf minuten geen enkele speler op dat spel een bieding heeft gedaan.
c. Niet gespeelde spellen mogen alleen na afloop van de laatste ronde worden nagespeeld. Met naspelen dient binnen 5 minuten na afloop van de laatste ronde te worden begonnen. Het spel moet bovendien binnen 15 minuten na afloop van de laatste ronde gespeeld zijn, anders wordt het spel alsnog geannuleerd.
d. Indien een paar te langzaam speelt, kan de WL het paar hierop aanspreken. Bij herhaling heeft de WL de bevoegdheid om een arbitrale score vast te stellen.
e. Na elke ronde is er 2 minuten tijd om van tafel te wisselen. Paren die na deze 2 minuten nog bezig zijn met de vorige ronde, krijgen de eerste keer een waarschuwing en kunnen de tweede keer een straf opgelegd krijgen door de WL van 25% van de top op een spel (paren) of -3 imp (butler).

 4. Systemen, alerteren en systeemkaarten

a. Het gebruik van zogenaamde HOM (Hoogst Ongebruikelijke Methoden) en “Bruine Stickerconventies” (zoals gedefinieerd door de N.B.B.) is op de Dombo clubavond verboden.
b. Conventionele biedingen dienen gealerteerd te worden volgens de regels van de N.B.B.
c. Het gebruik van systeemkaarten is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

 5. Protesten, Protestcommissie

a. Tegen alle arbitrale beslissingen op een clubavond kan protest worden aangetekend volgens de artikel 92 van de Spelregels voor Wedstrijdbridge.
b. Op een ALV wordt jaarlijks de protestcommissie (PC) vastgesteld. Indien er een protest wordt ingediend, dan wordt het protest zo snel mogelijk behandeld door de PC.
c. Er is geen borgsom voor het indienen van een protest.
d. De beslissing van de PC is voor alle partijen bindend, hoger beroep is niet mogelijk.

 6. Speelschema

a. Jaarlijks wordt er een speelschema opgesteld, met in ieder geval 2 series Paren-clubavonden en 2 series Butler.
b. In de zomerperiode spelen we een zomercompetitie. Deze competitie bestaat uit (ongeveer) 9 wedstrijden. De parentelling gehanteerd, er wordt topintegraal gespeeld. Op deze avonden worden er prijzen uitgekeerd.

7. Clubkampioen

a. Binnen Dombo wordt weliswaar geen traditionele interne competitie gespeeld met vaste partnerships, maar wel wordt er jaarlijks gekeken welke speler over het hele jaar het beste gepresteerd heeft.
b. Iedere clubavond worden punten toegekend aan iedere speler die die avond gespeeld heeft, volgens een door de ALV vast te stellen systeem.
c. Er wordt enkele malen per jaar een tussenstand gepubliceerd op het forum van Dombo.

EXTERNE COMPETITIE

1. Viertallencompetitie

a. Dombo speelt jaarlijks in de door de NBB aangeboden viertallencompetitie en is dan gebonden aan de reglementen voor de betreffende competities. Spelers worden geacht op de hoogte te zijn van de regels.
b. Thuiswedstrijden voor de viertallencompetitie worden ingeroosterd op een andere avond dan de clubavond.
c. Iedere speler kan zijn interesse voor deelname aan de viertallencompetities kenbaar maken aan de Selectiecommissie (als speler, samen als paar of compleet als viertal).
d. De indeling van de viertallenteams wordt in principe gemaakt door de Selectiecommissie en vervolgens als advies voorgelegd aan het bestuur. Deze commissie wordt jaarlijks in de najaars ALV vastgesteld.
e. Het bestuur informeert de Selectiecommissie tijdig over de te halen deadlines voor de aanmelding bij de NBB.
f. De selectiecommissie is bij het indelen van de teams gebonden aan de volgende afspraken:
· Teams die promoveren hebben recht op een plek in de klasse waarnaar ze toe zijn gepromoveerd.
· Teams die degraderen hebben in principe recht op een plek in de klasse waarnaar ze toe zijn gedegradeerd.
· Teams die zich handhaven hebben in principe recht op een plek in de klasse waar ze het jaar daarvoor ook hebben gespeeld.
· De selectiesommissie heeft niet het recht om partnerships of teams op te breken.
g. De Wedstrijdleider Intern/Extern is verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden van de teams bij de NBB en kan beslissingen nemen over welk team zich team 1, 2, 3, 4, etc. mag noemen. Dit zal normaliter zijn op basis van sterkte zoals geadviseerd door de selectiecommissie, maar kan binnen hetzelfde niveau daarvan afwijken om bepaalde teams op basis van beschikbaarheid op bepaalde thuisspeelmomenten in te kunnen delen.

 2. Bekerwedstrijden

a. Er wordt jaarlijks ook een bekercompetitie aangeboden door de NBB. Deze competitie is op landelijk niveau en wordt verdeeld in 3 niveau’s:
· NBB-Beker – voor spelers die 2e divisie of hoger spelen
· Hoofdklassebeker – voor spelers van Hoofdklasse en 1e klasse
· Elffersbeker – voor spelers van 2e klasse en lager
(Voor alle niveaus zijn ook maximale ratings vastgesteld, controleer hiervoor de NBB website.)

Dombo doet in principe jaarlijks mee aan de verschillende bekers, mits hiervoor voldoende animo is.

b. De Wedstrijdleider Intern/Extern is verantwoordelijk voor het inventariseren voor de bereidheid om deel te nemen aan de bekerwedstrijden. In principe geldt dat zonder tegenbericht iedereen die meedoet in de viertallencompetitie ook deelneemt aan de bekerwedstrijden. Echter, ook leden die niet deelnemen in de viertallencompetitie moeten de gelegenheid krijgen om zich aan te melden voor de bekerteams.
c. Voor de indeling van de bekerteams wordt de door de Selectiesommissie geadviseerde indeling van de viertallenteams (op sterkte) aangehouden, waar nodig aangevuld met spelers die geen viertallencompetitie spelen. Viertallenteams worden zoveel mogelijk intact gehouden.

 3. Parencompetitie

a. De NBB biedt naast de viertallencompetities ook diverse Parencompetities. De competitie is niet clubgebonden en hoeft derhalve niet door de club te worden aangemeld. Geïnteresseerde paren kunnen zich hiervoor zelf inschrijven.

SLOTBEPALINGEN

a. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de Wedstrijdleider Intern/Extern bevoegd een beslissing te nemen indien dit voor juiste verloop van de clubavond noodzakelijk is. Over alle andere zaken wordt door het bestuur beslist.
b. Alle leden worden geacht dit document te hebben gelezen en kunnen zich derhalve niet beroepen op onbekendheid met dit reglement.

Dit competitie reglement is goedgekeurd in de ALV van 24 april 2014.